Certifiering


Sedan 1996 är vi certifierade enligt kvalitetsledningssystemet ISO 9001.

Genom vårt dokumenterade kvalitetstänk och ständiga förbättringsarbete som genomsyrar alla delar av vår verksamhet har vi kunnat erhålla certifieringar enligt både kvalitets- och miljöledningssystem.

ISO 9001

Sedan 1996 är vi certifierade enligt kvalitetsledningssystemet ISO 9001. I vår kvalitetspolicy står det att läsa:

Tojos kvalitet skall alltid vara så hög att den utgör en fullgod anledning att välja oss som leverantör. Vi vill att allt ska fungera från första möte till slutlig leverans. Och vi förstår att det ibland kan vara bråttom. Personlig service och säkra leveranser är något som vi prioriterar.

Detta skall uppnås genom att:

  • uppfylla med kunderna överenskomna krav och behov
  • leverera rätt produkt, i rätt tid och till rätt kvantitet
  • ständigt utveckla och förbättra kvalitetsledningssystemet
  • verka för att alla anställda känner till kvalitetspolicyn och tar ansvar för att den tillämpas i praktiken

ISO 14001

Vi har varit certifierade enligt miljöledningssystemet ISO 14001 sedan 2012.

I vår miljöpolicy skriver vi:

Tojos Plast AB tillverkar utifrån våra kunders idéer och behov produkter i plast genom formsprutning. Vi strävar efter att arbeta med ständiga förbättringar för miljön och därmed minska vår miljöpåverkan.

Detta ska uppnås genom vår miljöpolicy:

  • följa miljölagstiftning och andra miljökrav
  • minska miljöpåverkan från kemikalier och säkerställa en säker hantering för att förebygga föroreningar
  • sträva efter att minska miljöpåverkan från vår energianvändning
  • vi arbetar med en miljöanpassad rest- och avfallshantering inom företaget och verkar för en hög grad av återvinning
  • motivera och öka medvetenheten hos våra medarbetare genom att få varje medarbetare att ta sitt ansvar gentemot miljön samt medverka till att förbättra arbetssätt och rutiner

ISO 13485

År 2018 blev vi certifierade enligt kvalitetsledningssystemet för medicintekniska produkter, ISO 13485. En certifiering som innebär att vi nu uppfyller de krav avseende tillverkning av medicintekniska produkter som branschen föreskriver.